Sfinții Petru și Pavel 2022. Cine sărbătorește în această zi 

Biserica ortodoxă prăznuiește pe Sfinții Petru și Pavel cei care sunt cunoscuți drept căpeteniile apostolilor, ei fiind unii dintre ci mai mari și mai cunoscuți dintre sfinți. Cei doi apostoli au fost uciși în aceeași zi a anului 67, la Roma, în timpul persecuțiilor pe care împăratul Nero le-a declanșat împotriva creștinilor. Sărbătoarea este una din cele mai vechi ale creștinătății care își are rădăcinile în secolul al ii-lea, mai întâi la Roma, mai apoi s-a răspândit în toată creștinătatea încă de pe vremea împăratului Constantin cel Mare. 

Sfinții Apostoli Petru și Pavel, pictură de El Greco (Domínikos Theotokópulos)

Sfântul Petru era evreu și a fosy numit de Mântuitorul “Chifa”, adică Piatră, pentru că pe mărturisirea lui adevărată se va ridica biserica lui Hristos. El a propovăduit evanghelia până ce a ajuns la Roma unde și-a primit moartea martirică pe cruce. El a cerut să fie răstignit cu capul în jos pentru a evidențai deosebirea dintre chinurile sale și cele la care a fost supus Mântuitorul Iisus Hristos. El a fost răstignit pe chiar pe locul unde astăzi se află Bazilica Sfântul Petru.

Sfântul Pavel se numea Saul și era învățat zelos, apărător al Legii celei Vechi și prigonitor al Bisericii Creștine. El este convertit în chip minunat de însuși Iisus Hristos ș devenit vas ales a propovăduit cuvântul Domnului cu mult entuziasm în special în special în rândul grecilor și latinilor el fiind considerat pe bună dreptate apostolul neamurilor. Convertirea lui la Legea cea nouă a atras ura iudeilor și a fost prins și întemnițat în Ierusalim. A profitat cu abilitate de cetățenia sa Romană și a cerut să fie judecat de împărat. a fost eliberat și după ce și-a continuat opera misionară a fost din nou arestat și decapitat. Potrivit tradiției a fost executat pe Via Ostia unde când i-a fost tăiat capul a sărit de trei ori, de fiecare dată când a aprins pământul a izvorât o fântână de unde astăzi avem “Tre Fontane”. Aici a fost ridicată biserica “San Paolo fuori le Mura” – Sfântul Pavel din afara zidurilor.

Cine sunt sărbătoriți în această zi 

Cel mai potrivit mod de a îi cinsti pe sfinții ai căror nume îl purtăm ete să încercăm să-i cunoaștem viața și să încercăm, atât cât suntem în stare să îi imităm luându-i drept exemplu. În ziua de astăzi din nefericire serbarea sfinților le-am transformat în serbarea noastră și ne-am îndepărtat de sensul originar al zilei onomastice.  

Urări de Sf Petru și Pavel 

Urările de Sfinții Petru și Pavel, ca și urările cu ocazia tuturor onomasticilor, se fac cu o deosebită afecțiune, simplu și firesc, din bogăția noastră interioară. Nu trebuie să apelăm la formule abracadabrante luate de pe pagini de internet “specializate”. Chiar dacă într-un moment în care suntem lipsiți de inspirație putem să ne oferim în primul rând nouă, un moment de liniște și să ne îmbogățim sufletește prin dăruirea unei îmbrățișări sau măcar a unui apel telefonic dacă nu-l putem întâlni în persoană pe sărbătorit. O felicitare online, oricât de “frumoasă” ar fi și oricâtă animație nu poate înlocui un get de apropiere. Urarea de ziua onomastică trebuie să fie din inima noastră către altă inimă și nu prin șabloane gândite de alții.

Sf Petru și Pavel acatist  

Troparul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, glasul al 4-lea:

Cei ce sunteți între Apostoli mai întâi pe scaun șezători și lumii învățători, Stăpânului tuturor rugați-vă, pace lumii să dăruiască și sufletelor noastre mare milă.

Condacul 1

Pe cei ce împreună cu oamenii s-au arătat mai înainte, îngerește cugetând, și acum cu îngerii fiind, cu cântări îngerești și lui Dumnezeu cuviincioase, să lăudăm pe întâistătătorii, ca pe cei ce sunt izbăvitorii sufletelor noastre, cântând: Bucurați-vă, Petre și Pavele, apostolilor!

Icosul 1

Fără de început fiind cu vremea, început de vreme a luat Făcătorul vremurilor Dumnezeu-Cuvântul și trimis fiind la noi de la Tatăl, apostol preaales te-a arătat pe tine, Petre. Pentru aceea, cântăm ție:
   Bucură-te, al cetei ucenicilor începătorule;
   Bucură-te, al Tainelor lui Hristos tăinuitorule;
   Bucură-te, mai mare decât toți cuvântătorii de Dumnezeu;
   Bucură-te, întâiule între iconomii duhului;
   Bucură-te, că pe Hristos ție Tatăl L-a descoperit;
   Bucură-te, că pe Acesta adevărat Dumnezeu L-ai propovăduit;
   Bucură-te, piatră preanesfărâmată a Bisericii;
   Bucură-te, temelie preaîntemeiată a mărturisirii;
   Bucură-te, începătura cea puternică a credinței;
   Bucură-te, luminătorul cereștii cunoștințe;
   Bucură-te, cel prin care Hristos S-a slăvit;
   Bucură-te, cel prin care Satana s-a rușinat;
   Bucură-te, Petre, apostole!

Condacul al 2-lea

Vederea ta cea înțelegătoare curățind-o, ai intrat în sânurile părintești, o, minune, și într-însele ai văzut, fără ochi, Petre, pe Hristos Dumnezeu, împreună fără de început cu Tatăl și cu Duhul, propovăduindu-L pe Dânsul și cântând: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Luminat fiind de fulgerări neapropiate înțelegerii, când ți s-a arătat din cer lumină, care biruia lumina soarelui, atras ai fost, Pavele, spre credință îndumnezeită, și vas alegerii te-ai făcut. Pentru aceea cântăm ție:
   Bucură-te, privitorule al luminii celei nemărginite;
   Bucură-te, tăinuitorule al Tainelor lui Hristos;
   Bucură-te, binecuvântătorule al Bisericii;
   Bucură-te, preaînțelepte propovăduitor al lumii;
   Bucură-te, că întru tine viețuiește Hristos, Care pentru lume S-a răstignit;
   Bucură-te, că până la al treilea cer te-ai suit;
   Bucură-te, că la înălțimea raiului ai fost răpit;
   Bucură-te, mare învățător al neamurilor;
   Bucură-te, al credincioșilor prin duhul născător;
   Bucură-te, cel prin care lumea s-a luminat;
   Bucură-te, cel prin care întunericul s-a alungat;
   Bucură-te, Pavele, apostole!

Condacul al 3-lea

Trecând toată firea celor ce sunt, o, Pavele, te-ai lipit de Hristos Cel iubit al tău și te-ai arătat împreună cu Dânsul un duh, numai lui Hristos viețuind, pe Hristos îndrăgind, pe Hristos socotindu-L răsuflare, lumină și dragoste și cântându-I: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Intrând în norul cel mai presus de lumină al privirii, ți-ai muiat buzele tale, Petre, și umplându-te întâi de Dumnezeu, ne-ai împărtășit pe noi de dumnezeiescul dar, cu învățăturile tale cele de Dumnezeu scrise. Pentru aceea, zicem ție acestea:
   Bucură-te, îndumnezeitule, cu Dumnezeu unitule;
   Bucură-te, născutule al luminii celei neînserate;
   Bucură-te, pescarule, al pescarilor mai întâiule;
   Bucură-te, cerule, decât cerurile mai înaltule;
   Bucură-te, că te-ai arătat al dumnezeieștii firi părtaș;
   Bucură-te, că pe fiii oamenilor i-ai unit cu Dumnezeu;
   Bucură-te, sfătuitorule de trebuință al Bisericii;
   Bucură-te, bătrân folositorule al turmei lui Hristos;
   Bucură-te, îndulcire preadesfătată a minților;
   Bucură-te, dumnezeiască desfătare a oamenilor;
   Bucură-te, prin care credința s-a mărit;
   Bucură-te, prin care rătăcirea s-a zădărnicit;
   Bucură-te, Petre, apostole!

Condacul al 4-lea

Învățături despre viața veșnică a rostit Petru către Piatra Vieții, zicând: „La cine, afară de Tine, vom merge și să fim vii?”. Arătând astfel dragostea cea către Stăpânul, a zis către El cântând: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Ai fost răpit la înălțimile cele veșnice și ai trăit, Pavele, în afară de cele simțite și gândite, nu cu gândul, ci întru Duhul care era unit cu trupul sau era fără de trup, Dumnezeu știe. Pentru aceea, zicem ție acestea:
   Bucură-te, îndrăgirea lui Hristos cea neoprită;
   Bucură-te, prietenul lui Dumnezeu cel curat;
   Bucură-te, cel ce ai cunoscut taina răpirii;
   Bucură-te, cămara tăcerii celei înțelegătoare;
   Bucură-te, că, pentru Hristos, pe toate gunoaie le-ai socotit;
   Bucură-te, că toate le-ai lucrat ca pe cei mulți să-i mântuiești;
   Bucură-te, al înțelepciunii lui Dumnezeu vas mult încăpător;
   Bucură-te, apostole al darului celui din lege arătător;
   Bucură-te, al lui Hristos deasă îndeletnicire;
   Bucură-te, a lui Iisus dulce gândire;
   Bucură-te, mireasmă de viață pentru unii;
   Bucură-te, miros ucigător pentru alții;
   Bucură-te, Pavele, apostole!

Condacul al 5-lea

Luminile cinstitelor tale trimiteri în toate zilele îndumnezeiesc pe oameni, o, Pavele, prin care cei înțelegători cu adevărat ajung la îndumnezeire și oglindesc slava lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Nu ai purtat la brâu aur sau argint al tău, pe pământ, o, Simone Petre, ci având înfricoșător numele lui Iisus, ai împărtășit zestre fericită și printr-Însul minunile lucrai celor ce zic acestea:
   Bucură-te, străină hrană a sufletului;
   Bucură-te, preadulce băutură a trupului;
   Bucură-te, dumnezeiască alifie a celor orbiți;
   Bucură-te, neauzită doctorie a celor bolnavi;
   Bucură-te, că pe Tavita, ceea ce murise, vie ai ridicat-o;
   Bucură-te, că pe Safira dintr-odată moartă ai arătat-o;
   Bucură-te, cel ce pe Anania dintr-odată mort l-ai făcut;
   Bucură-te, cel ce numai cu un cuvânt pe slăbănog l-ai îndreptat;
   Bucură-te, izvor care revarsă sănătate;
   Bucură-te, fântână izvorâtoare de vindecări;
   Bucură-te, cel ce ai gonit cu umbra bolile;
   Bucură-te, cel ce cu rugăciunea pe Simon ai omorât;
   Bucură-te, Petre, apostole!

Condacul al 6-lea

Tras ai fost, Petre, de frumusețea dumnezeirii lui Hristos, care a strălucit pe munte. Pentru aceea, văzând-o împodobită ca pe o cămară de nuntă cu strălucirile luminii celei nemărginite, „bine este a petrece aici”, înspăimântat ai zis cântând: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Cuvintele cele ascunse ale dogmelor celor preaînalte ale iconomiei lui Hristos, o, Pavele, scoțându-le din cele neapuse, le tâlcuiești mai presus de tine, ridicând pe cei credincioși cu minune a zice ție:
   Bucură-te, minunea apostolilor cea lăudată;
   Bucură-te, frumusețea cea încuviințată a Scripturii celei noi;
   Bucură-te, adâncimea cuvintelor celor insuflate de Dumnezeu;
   Bucură-te, noianul înțelegerilor celor înțelepțite de Dumnezeu;
   Bucură-te, înaltule tâlcuitor al Dumnezeieștii Întrupări;
   Bucură-te, carte închipuită de Dumnezeu, minții la vedere înspăimântătoare;
   Bucură-te, cămară dumnezeiască a cereștilor comori;
   Bucură-te, materia cea trebuincioasă a învățătorilor;
   Bucură-te, cel ce ai luat spre propovăduire neamurile;
   Bucură-te, cel ce săvârșești minuni dese;
   Bucură-te, cel ce numele lui Hristos ai purtat;
   Bucură-te, cel ce te-ai arătat mare meșter al cortului nou;
   Bucură-te, Pavele, apostole!

Condacul al 7-lea

Minune mare s-a văzut la sfârșitul vieții tale celei dumnezeiești, o, fericite Pavele: căci, tăiat fiind capul tău, de trei ori la înălțime de la pământ a săltat cu săltările, ca și cu niște cântări, lăudând Treimea așa: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Popor nou ai făcut, prin Dumnezeiescul Duh, pe poporul cel vechi al iudeilor, cu baia nașterii de Dumnezeu înnoindu-i pe ei, Petre, și locașuri darului arătându-i, așa zicând:
   Bucură-te, surpătorule al umbrei legii;
   Bucură-te, stâlp întăritor al adevărului;
   Bucură-te, cel ce pe Israel din slavă l-ai schimbat;
   Bucură-te, cel ce întru duhul pe acesta cu Hristos l-ai legat;
   Bucură-te, că în Tabor lumina Dumnezeirii ai văzut;
   Bucură-te, că alt soare cu totul luminos te-ai făcut;
   Bucură-te, cel ce ai intrat înăuntrul luminii norului;
   Bucură-te, că ai fost martor al glasului părintesc;
   Bucură-te, cel ce legea duhului ai luat;
   Bucură-te, cel ce ai fost numit „fericit” de Hristos;
   Bucură-te, cel ce în cuvinte te-ai îmbogățit de stăpânire;
   Bucură-te, cel ce pe credincioși în răbdare i-ai mântuit;
   Bucură-te, Petre, apostole!

Condacul al 8-lea

Singur pe munte, îndoită patimă ai pătimit, după simțire și gândire, Petre, căci biruite fiind de asupreala luminii cele firești ale tale, singur Dumnezeu Se vedea prin suflet și prin trup, Căruia și căzând, îndumnezeit ai cântat: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Cer înțelegător te-ai arătat, tuturor istorisind, Pavele, slava lui Dumnezeu, și vestirea ta a ieșit în tot pământul, propovăduind Treimea cea nezidită și pe Hristos, Fiu al lui Dumnezeu, neamurilor celor ce glăsuiesc așa:
   Bucură-te, cel ce cu adâncurile duhului te îmbogățești;
   Bucură-te, cel ce cu cunoștința cea bine dobândită te mândrești;
   Bucură-te, casa cea preacinstită a Treimii;
   Bucură-te, Biserica firilor doimii;
   Bucură-te, necuprinsa lățime a dragostei celei îndoite;
   Bucură-te, lungime a Dumnezeieștii rânduieli celei mai înainte de veci;
   Bucură-te, neapropiată înălțime a teologiei;
   Bucură-te, nevăzută adâncime a iconomiei;
   Bucură-te, văzătorule al sfaturilor lui Dumnezeu;
   Bucură-te, minte ascuțită a descoperirilor;
   Bucură-te, focul atotvederii de Dumnezeu;
   Bucură-te, fântână adâncă a înțelepciunii de Dumnezeu;
   Bucură-te, Pavele, apostole!

Condacul al 9-lea

Cu dor pipăind tainele cele nemăsurate ale adâncului celui preaînalt, o, Pavele, ai aflat în acestea mărgăritare, tăcere înțelegătoare, spaimă și uimire, odihnă și bucurie, împreună a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Pe oratorii cei înțelepți și zadarnici în cuvinte, ca pe niște neînțelepți i-a arătat Petru cel simplu, luând grai al înțelepțirii de Dumnezeu și limbă de foc a Dumnezeiescului Duh, și ridicând pe cei ce cred, au cântat lui din inimă:
   Bucură-te, a Mângâietorului gură cinstită;
   Bucură-te, limbă cu foc îngrădită;
   Bucură-te, doborârea înțelepciunii celor înțelepți;
   Bucură-te, lepădarea priceperii celor pricepuți;
   Bucură-te, Petre, porumbița cea albă a bucuriei;
   Bucură-te, de Dumnezeu închipuită tăblița tuturor fericiților;
   Bucură-te, primitorule al cheilor Împărăției cerurilor;
   Bucură-te, vistierul Tainelor lui Hristos;
   Bucură-te, cugetarea cea veche a credincioșilor;
   Bucură-te, podoaba darului cea preamărită;
   Bucură-te, sărătură a focului ceresc;
   Bucură-te, învățătură a Luminii celei neasemănate;
   Bucură-te, Petre, apostole!

Condacul al 10-lea

Semn al dragostei Sale arătând Hristos pașterea oilor, „dacă Mă iubești, Petre”, ți-a zis ție, „paște cu osârdie oile Mele!”. Pe care le-ai și păscut, bucurându-te pentru dumnezeiasca dragoste și cântând: Aliluia!

Icosul al 10-lea

„Ce-mi este mie bogăția și slava și desfătarea, care se strică?” Biserica lui Hristos vorbește: „A mea bogăție și slavă și desfătare este Pavel”, dulce zicând și preaînalt istorisind, pe care și sărutându-l zicem unele ca acestea:
   Bucură-te, trâmbița adevărului;
   Bucură-te, chitara teologiei;
   Bucură-te, privighetoarea cerului cea dulce viersuitoare;
   Bucură-te, rânduneaua lui Hristos, cea mult glăsuitoare;
   Bucură-te, vioară care ai viersuit Evanghelia lui Luca;
   Bucură-te, organ insuflat de suflările Mângâietorului;
   Bucură-te, limbă de foc suflătoare, care faci să răsune cele dumnezeiești;
   Bucură-te, canon, alăută și muză a duhului;
   Bucură-te, îndulcire încuviințată a urechilor noastre;
   Bucură-te, odihnă a tâmplelor noastre;
   Bucură-te, cel prin care de idoli ne-am eliberat;
   Bucură-te, cel prin care lui Hristos ne-am logodit;
   Bucură-te, Pavele, apostole!

Condacul al 11-lea

Covârșind doimea materiei cea care este cu nerânduială, ai cunoscut doimea firii lui Hristos. și curățându-ți cele trei părți ale sufletului, singur văzător nematerialnic al Treimii te-ai văzut, fără materie unindu-te, și Acesteia din inimă cântând, Pavele: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Lumina cea dintâi, care din Fecioară a strălucit, lumina a doua, pe tine, Petre, te-a arătat lumii, cu fulgerele cele prealuminoase ale cunoștinței de Dumnezeu luminând și ridicând pe toți cu laude mulțumitoare a cânta ție:
   Bucură-te, lumina celor întunecați;
   Bucură-te, calea celor rătăciți;
   Bucură-te, al minunilor lui Hristos mai întâiule propovăduitor;
   Bucură-te, al patimilor Lui preaalesule mărturisitor;
   Bucură-te, că tu singur lămurești a iadului golire;
   Bucură-te, că tu întâi ai vestit popoarelor Învierea;
   Bucură-te, cel ce ai cuvântat revărsarea Mângâietorului asupra popoarelor;
   Bucură-te, cel ce ai învățat Evanghelia pe Marcu;
   Bucură-te, primul luminător al neamurilor;
   Bucură-te, calul lui Hristos cel preaales alergător;
   Bucură-te, disc luminos al soarelui;
   Bucură-te, urmare a neurmăritului Dumnezeu;
   Bucură-te, Petre, apostole!

Condacul al 12-lea

Te bucuri în chip de negrăit întru cele înalte, o, Petre, cu Hristos iubitul învățător ca un Dumnezeu, fără mijlocire cu Dumnezeu Cel din fire unit, care cu punerea acum stai, și de slava cea dumnezeiască te umpli cântând neîncetat: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Cânți lui Dumnezeu-Treimii, cu preadulce viersuire, cântarea cea întreit sfântă, Pavele, și cu duhul, cu cuvântul și cu mintea, unite fiind, vezi pe minte, pe cuvânt și pe duh, prin închipuire pe cel dintâi chip, Dumnezeu spre Dumnezeu. Pentru aceea auzi:
   Bucură-te, icoană a frumuseții celei întâi închipuite;
   Bucură-te, stăpânirea dogmelor lui Dumnezeu;
   Bucură-te, a lumii celei gândite încă o dată descoperire;
   Bucură-te, arătare a celor gândite;
   Bucură-te, gura cea grăitoare de Hristos, răsuflarea lui Gură de Aur;
   Bucură-te, preaîndumnezeită zare a minții lui Dionisie;
   Bucură-te, privitorule al vederilor celor nevăzute;
   Bucură-te, auzitorule al graiurilor celor neauzite;
   Bucură-te, cel plin de roadele duhului;
   Bucură-te, îndestulatule de darurile lui;
   Bucură-te, cel prin care Treimea a fost propovăduită;
   Bucură-te, prin care Unimea a fost preaslăvită;
   Bucură-te, Pavele, apostole!

Condacul al 13-lea

O, preadulce Petre și preaiubite Pavele, părinții cucerniciei noastre, primiți această scurtă cântare, ca pe o gângurire de prunci, și slavei celei veșnice învredniciți pe cei ce glăsuiesc: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori.)

Apoi iarăși se zic Icosul 1, Condacul 1

Icosul 1

Fără de început fiind cu vremea, început de vreme a luat Făcătorul vremurilor Dumnezeu-Cuvântul și trimis fiind la noi de la Tatăl, apostol preaales te-a arătat pe tine, Petre. Pentru aceea, cântăm ție:
   Bucură-te, al cetei ucenicilor începătorule;
   Bucură-te, al Tainelor lui Hristos tăinuitorule;
   Bucură-te, mai mare decât toți cuvântătorii de Dumnezeu;
   Bucură-te, întâiule între iconomii duhului;
   Bucură-te, că pe Hristos ție Tatăl L-a descoperit;
   Bucură-te, că pe Acesta adevărat Dumnezeu L-ai propovăduit;
   Bucură-te, piatră preanesfărâmată a Bisericii;
   Bucură-te, temelie preaîntemeiată a mărturisirii;
   Bucură-te, începătura cea puternică a credinței;
   Bucură-te, luminătorul cereștii cunoștințe;
   Bucură-te, cel prin care Hristos S-a slăvit;
   Bucură-te, cel prin care Satana s-a rușinat;
   Bucură-te, Petre, apostole!

Condacul 1

Pe cei ce împreună cu oamenii s-au arătat mai înainte, îngerește cugetând, și acum cu îngerii fiind, cu cântări îngerești și lui Dumnezeu cuviincioase, să lăudăm pe întâistătătorii, ca pe cei ce sunt izbăvitorii sufletelor noastre, cântând: Bucurați-vă, Petre și Pavele, apostolilor!Citeste continuarea pe click.ro

Total
0
Shares
Adauga un comentariu

Stirea precedenta

Patrick Mouratoglou, reacție superbă după victoria Simonei Halep la Wimbledon

Urmatoarea stire

Eugen Tomac, reacție la declarațiile lui Medvedev: ‘Nu putem uita niciodată această crimă comisă de Moscova’

Stiri pe aceeasi tema
Acest site utilizeaza cookie-uri pentru a va imbunatati experienta: politica cookie